Select Page


Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” strony internetowej www.dealz.pl prowadzonej pod adresem URL: www.dealz.pl/. zwanej dalej „Stroną”. Strona jest zarządzana przez:

"Dealz Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. J.H. Dąbrowskiego 79A p.4, 60-529 Poznań , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692949 NIP: 781-19-53-269 oraz REGON: 368333630, zwany dalej „Usługodawcą”. Z Usługodawcą można się skontaktować przy użyciu adresu e-mail: dealz.biuro@pl.dealz.eu lub w zakładce „Kontakt” na stronie www.dealz.pl."

WstępW części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Użytkowników Strony, zwanych dalej „Użytkownikami”. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu skorzystania z oznaczonych funkcjonalności, na przykład (otrzymaniu spersonalizowanego newslettera za pomocą poczty elektronicznej). Cele te są zawsze wyraźnie oznaczone. Niepodanie tych danych, może uniemożliwić skorzystanie z tych funkcjonalności.

W dokumencie wymieniamy również stosowane technologie, które wiążą się z przetwarzaniem danych. Są to przykładowo: obsługa pamięci przeglądarki, geolokalizacja, czy tagi pikselowe.

W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników końcowych. Za użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.

DeklaracjaRealizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności, aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności: RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe były:
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
zbierane dla zgodnych z prawem celów, o których informujemy w trakcie zbierania tych danych,
nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami podanymi w obowiązku informacyjnym,
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, o którym informujemy przed zebraniem danych osobowych lub w czasie trwania tego procesu.

Dane przetwarzane przez Usługodawcę są przechowywane na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

Administrator danych osobowychAdministratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Strony jest Usługodawca.
Podstawa i czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, preferencje co do zawartości newslettera, przetwarzamy na podstawie art.6 pkt 1 lit. a) RODO – na podstawie otrzymanej od Ciebie dobrowolnej zgody,
Dane dotyczące urządzenia i logowania tzw. Logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty, numer IP urządzenia końcowego, dane na temat statystyk oglądalności Strony, ruchu do i z poszczególnych witryn, dane geolokalizacyjne Użytkownika przetwarzamy na podstawie art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od podstawy i celu przetwarzania tych danych, zatem:

Dane osobowe przetwarzane w związku z działaniami marketingowymi, będą przetwarzane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia,
Dane osobowe przetwarzane przy użyciu plików cookies i podobnych technologii, będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia / urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Zakresy i cele przetwarzania danych osobowychDane osobowe Użytkowników przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych.
Nazwa zbioru Zakres przetwarzanych danych Cel przetwarzania
Zbiór danych osobowych Użytkowników Strony Informacje dotyczące urządzenia i logowania tzw. Logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty, numer IP urządzenia końcowego, dane na temat statystyk oglądalności Strony, ruchu do i z poszczególnych witryn, dane geolokalizacyjne Użytkownika. Umożliwienie korzystania z funkcjonalności Strony,
Ocena i analiza aktywności, w tym w ramach profilowania (zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych) w celu prezentacji dostosowanych reklam lub analiz rynkowych i statystycznych
Zbiór danych osób korespondujących z Usługodawcą
adres e-mail
Udzielanie informacji handlowych, organizacyjnych lub technicznych Użytkownikom przez Usługodawcę.
Zbiór danych odbiorców newslettera
imię i nawisko
adres e-mail
preferencje co do zawartości newslettera
Przesyłanie Użytkownikom przez Usługodawcę newslettera, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Ujawnianie danych osobowychMożemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu, innym podmiotom. Mogą być to np. Agencje marketingowe albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług.
Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie umowy powierzenia danych albo innego instrumentu prawnego, zapewniającego odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych.

Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres ochronadanych@pl.dealz.eu. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 28 RODO.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)

W pozostałym zakresie nie ujawniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzanePrzysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu.
Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowaniePrzetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu oceny i analizy aktywności Użytkowników, w tym w ramach profilowania (zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych) – w celu prezentacji dostosowanych reklam lub analiz rynkowych i statystycznych. Zatem zautomatyzowane przetwarzanie nie wywołuje skutków prawnych i nie wpływa istotnie na Użytkownika.
Dzienniki serweroweTo wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Strony, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Użytkownicy korzystają ze Strony. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze Strony przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Strony w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

Pamięć podręcznaŚwiadcząc usługi na rzecz Użytkowników, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Użytkownika. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Użytkownika. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Strony, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Strony, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika.
GeolokalizacjaMy albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Użytkownika. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.
Tag pikselowyMy albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Użytkownika na stronie internetowej.
Pliki cookies i profilowanie – wprowadzenieW trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Strony. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w pkt 17 Polityki prywatności i plików cookies.

W ramach „biznesowych” plików cookies, możemy stosować pliki cookies umożliwiające poznawanie preferencji osób korzystających z naszej strony internetowej. Dla przykładu, możemy analizować częstotliwość jej odwiedzin. Dzięki temu, możemy lepiej dostosować się do oczekiwań, np. wyświetlając reklamy dostosowane do potrzeb i preferencji konkretnych odbiorców albo tych odbiorców, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową. Brak zgody na stosowanie tych plików cookies skutkować będzie wyłączeniem stosowania reklam takiego typu.

Podstawa przetwarzania plików cookiesUdzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:
poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,
za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
za pomocą konfiguracji usługi wykorzystywanej przez Użytkownika.

Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Strony oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie ze Strony jest niemożliwe,
pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony może być ograniczone,
pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych na Stronie lub poza nią do preferencji Użytkownika. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony może być ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,
pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

pliki cookies Usługodawcy,
pliki cookies podmiotów trzecich.
Pliki cookies UsługodawcyPliki cookies Usługodawcy pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Strony dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Użytkownika, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.
Pliki cookies podmiotów trzecichUsługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Strony. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Użytkownika, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć tutaj: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikow-cookies/”.

Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjamiNajczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej, a także tutaj: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityka-cookies-obsluga/.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Strony.

Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowaniaStrona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.
Zmiany Polityki prywatności i plików cookiesZastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.
Kontakt i zgłoszeniaNieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Użytkowników i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

Adres email na który należy zgłosić naruszenie: ochronadanych@pl.dealz.eu

W treści wiadomości należy podać:

adres e-mail
numer telefonu
Nazwę Strony
Adres Strony

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.

Source

Download your FREE PATCHWORK Wellness Planner to kickstart your wellness physically, mentally and economically today!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!